Menu Zamknij

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej jako „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEGASET Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41 – 948), ul. Stalowa 3;
 2. Możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: rodo@megaset.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu marketingu własnych usług, a także usług podmiotów, w imieniu których działa. W momencie, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przedstawienie oferty przetwarzanie odbywa się także na podstawie tej zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty dostarczającym zewnętrzne usługi dla Administratora;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub przez okres, w którym przetwarzanie danych stanowi realizację obowiązku prawnego, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.